Alfatours kft Online utazási iroda +36 70 77 44 877

Általános Szerződési Feltételek az Alfatours által szervezett utak esetén

 

Alfatours Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Továbbiakban: Alfatours)
Székhely és az utazási iroda címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 211.
2023. augusztus 7-től Online utazási irodaként üzemel, félfogadás nincs.
Képviseli: Komoróczy Laura Petronella ügyvezető
Telefon: 06 70 77 44 877
Engedély szám: U-000959
Cégjegyzékszám: CG. 13-09-121360
Adószám: 14384055-2-13
Vagyoni biztosíték: Alfa Vienna Insurance Group
Hazaszállítási biztosítás: Alfa Vienna Insurance Group

Bankszámlaszám: OTP 11702036-20716161
Az Alfatours a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) tagja

 

 1. Az Alfatours által szervezett utak esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) vonatkozó előírásai, valamint az utazási szerződésről szóló valamint az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet (utazási csomag Kormányrendelet) és az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) Kormányrendelet (utazásszervezői Kormányrendelet), a jelen általános szerződési feltételek, valamint az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.
 2. A www.alfatours.hu weboldalon az aktuálisan elérhető utazások időtartamáról, minőségéről, igénybevételének módjáról, a részvételi díjról és más jellemzőiről közzétett információk teljes pontosságra törekednek, de tájékoztató jellegűek, és a szolgáltatás tényleges tartalmát az utazási szerződés rögzíti. A tájékoztató jelleggel közzétett adatokban kivételes esetben történő változásokról az alfatours az utazási szerződés megkötését megelőzően pontosan és részletesen tájékoztatja az utast.
 3. A meghirdetett utazásokra az Alfatours weboldalán, e-mailben lehet jelentkezni. Az utazási szerződés a weboldalon történő vásárlással, egyéb jelentkezés esetén az utazási szerződés és az általános szerződési feltételek elfogadásával jön létre. Az előleg, illetve a részvételi díj 7. pont szerinti megfizetése e feltételek elfogadását jelenti.

   

 4. Az Alfatours az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon tájékoztatást ad az utazás részleteiről, elérhetőségeiről, a csomag teljes díjáról és a fizetési feltételekről, valamint az utazási csomag igénybevételének lényeges feltételeiről és az azokban még a szerződéskötést megelőzően esetlegesen bekövetkező változásokról. Az utazási csomag jogszabályban meghatározott lényeges elemeit az utazási szerződés tartalmazza. Az utazási szerződést az utazási iroda tartós adathordozón az utazó rendelkezésére bocsátja

   

 5. A részvételi díj a szállás és/vagy szolgáltatások, programok árán kívül tartalmazza az általános forgalmi adót, az Alfatours szervezési költségeit, valamint az utazásszervezői Kormányrendeletben előírt kötelező biztosítás díját.

   

 6. A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás, valamint a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás árait.

   

 7. Az utas az utazási szerződésben nem szereplő programok díját a helyszínen fizeti meg.

   

 8. Az utas a szerződés elfogadásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek mértéke a részvételi díj 40%-a. A teljes részvételi díj megfizetése az utazás megkezdése előtt 28 naptári nappal, külön értesítés nélkül esedékes. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazást megelőző 28 napon belül kerül sor, az utas a részvételi díj 100%-át köteles a szerződéskor megfizetni. A fizetési határidők be nem tartása esetén az Alfatours az utazási szerződést jogosult megszüntetni. Az utas ilyen esetben köteles az Alfatours felmerülő költségeit megtéríteni, az elállásra vonatkozó előírások (12. pont) figyelembe vételével.

   

 9. Árváltozás: Az utazási szerződés megkötése után a részvételi díj legfeljebb az utazás megelőző 20. napig változhat. A díj emelésére kizárólag a szállítási költségek, az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy deviza forintárfolyamának változása miatt, a költségek emelkedésének mértékével arányosan kerülhet sor.  A díjemelés indokát az Alfatours az emelés indokának megjelölésével együtt, írásban közli az utassal. Ugyanezen költségek csökkenése esetén az alfatours a részvételi díjat megfelelően csökkenti.

   

 10. Amennyiben a 8. pontban meghatározott okokból következően a részvételi díj emelése meghaladja a 8%-ot, az utas írásban tett nyilatkozattal a szerződéstől elállhat és igényt tarthat a teljes befizetett részvételi díj visszafizetésre.

   

 11. Az Alfatours a teljes részvételi díj haladéktalan, de legfeljebb 14 napon belüli visszafizetése kártérítési kötelezettség nélkül jogosult (hat napos vagy annál rövidebb utak esetén az utazási csomag megkezdése előtt legkésőbb hét nappal) felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot. Ugyanígy jogosult a szerződés felmondására, ha az Alfatours-t elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

   

 12. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést írásban tett nyilatkozattal bármikor felmondhatja és jogosult a részvételi díj haladéktalan, de legfeljebb 14 napon belüli visszautalására. Ha az utazási szerződést az utas a foglalást követő 15. napon vagy azon túl túl mondja fel, 10% vagy minimum 4.500 forint bánatpénzt köteles fizetni.

   

 13. A bánatpénz összege nem a 12. pont szerinti 10% vagy minimum 4.500 forint, hanem a jelen pont szerint a részvételi díj százalékában meghatározott összeg, ha a szerződés utas általi felmondására az utazás megkezdését megelőzően az itt meghatározott időpontokban kerül sor. Amennyiben az utas a szerződést a tervezett utazás időpontja előtt 60 napon belül mondja fel, az Alfatours részére a részvételi díj százalékában a következő bánatpénzt (min. 4.500 Ft) köteles fizetni:
  60-35. napon belüli felmondás esetén 15%;
  34-28. napon belüli felmondás esetén 25%;
  27-15. napon belüli felmondás esetén 50%;
  14-7. napon belüli felmondás esetén 70%;
  7 napon belüli felmondás esetén, vagy ha felmondás nélkül nem vesz részt az utazáson 100%.
 14. Nem köteles az utas bánatpénz fizetésére, ha az utazási szerződést a 9. pontban meghatározott okból mondja fel, vagy ha egyébként jogszabály biztosítja a bánatpénz nélküli felmondás lehetőségét.

   

 15. Az utazási szerződés a 12. és 13. pontokban megjelöltektől eltérő felmondási feltételeket határozhat meg, ha a szállodával kötött szerződés, vagy a kiemelt turisztikai főszezon jelleg, vagy egyéb  hasonló ok miatt az Alfatours is szigorúbb lemondási feltételeknek kell, hogy megfeleljen. Az utazási szerződésben foglalt ezen eltérésre az Alfatours az utazási szerződés megkötése előtt külön felhívja az utazó figyelmét.

   

 16. Az utazási szerződés utas érdekkörében felmerült jelentős mértékű módosításakor az utas módosítási díjat köteles fizetni. A módosítási díj mértéke 4.500 Ft. Nem módosítási díjat, hanem a 12-14. pont szerinti bánatpénzt köteles az utas megfizetni, ha a módosítás az utazási szerződésben meghatározott utazás tekintetében útlemondásnak minősül (pl: az utas a kiválasztott utat egy másik alkalommal kívánja igénybe venni).

  a, A szerződés jelentős mértékű módosításához tartoznak a következők, mint például az utazás hetében az eredetileg szerződést kapó utazók átruházzák más személyeknek a helyüket és az utazás hetében felszállási igény módosítása.

 17. Az utazó jogosult az utazási szerződést más, a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházni, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt a lehető leghamarabb, de legalább hét nappal (utazási csomagnak nem minősülő szolgáltatás esetében öt nappal) értesíti. Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az átruházás tényleges költségeiről az Alfatours a kilépő felet tájékoztatja, a vonatkozó dokumentumokat rendelkezésére bocsátja. A szerződés átruházásának az utazási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (légitársaságok, hotelek, stb.) szerződéses és foglalási gyakorlata korlátját jelenti, adott esetben kedvezmény igénybevétele kapcsán a harmadik fél szolgáltató az átruházást kizárhatja. Ilyen esetekben az Alfatours az utazó átruházáshoz kapcsolódó jogát az így felmerült költségekre tekintettel tudja biztosítani.

   

 18. A kiutazáshoz szükséges érvényes útlevél, vízum, érvényes személyi igazolvány beszerzése az utas feladata. Ennek hiányából eredő kárért az Alfatours felelősséget nem vállal.

   

 19. Ha az utazó az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, és ha ugyanezen okokból hozzátartozója is eláll az utazástól, a 12. pontban meghatározott feltételek szerint bánatpénzt köteles fizetni.

   

 20. Amennyiben az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerülő okokból nem vett igénybe, az Alfatours nem köteles a szolgáltatás díját leszállítani, vagy a díjat visszatéríteni.

   

 21. A szolgáltatások igénybevételének megkezdése után, amennyiben az Alfatours az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, többletköltség felszámítása nélkül köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani, alacsonyabb színvonalú helyettesítő szolgáltatás esetén pedig díjkedvezményt is adni. Az utazó akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha az Alfatours által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

   

 22. A szolgáltatások igénybevételének megkezdése után amennyiben az utasnak kifogásai merülnek fel a szolgáltatásokkal kapcsolatban köteles a helyszínen az Alfatours utaskísérőjének vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak jelezni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az Alfatours utaskísérője vagy a helyszíni szolgáltató az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és annak egyik aláírt példányát az utasnak átadni. Amennyiben jegyzőkönyvet az Alfatours utaskísérője állítja ki, annak tartalmaznia kell, hogy az utaskísérő az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak bejelentette. Az Alfatours utaskísérője vagy a helyszíni szolgáltató köteles az Alfatours-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában és amennyiben a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az utas az Alfatours utazási irodát köteles tájékoztatni. A panaszt az utas az utazás befejezését követő 20 (húsz) naptári napon belül köteles a helyszínen felvett jegyzőkönyv mellékelésével (ennek hiányában anélkül) írásban az Alfatours tudomására hozni. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium). Felügyeleti szervünk: BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.,postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.

   

 23. Az Alfatours az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesítheti. Ilyen esetben az korábban jelentkezett és utazási szerződést aláírt, teljes árat már befizetett utasoknak díjvisszatérítés nem jár.

   

 24. Az Alfatours nem felel az utazási szerződés megkötéséből, nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből fakadó károkért (így például az utas által a szolgáltatás igénybevétele érdekében már vállalt költségekért), személyiségi jogsértésért, ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az Alfatours sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. E körbe tartozik különösen, ha a károkat elháríthatatlan külső ok (pl. időjárás és egyéb vis maior helyzet) eredményezi.

   

 25. Az utazás során az utas által harmadik személynek vagy a szolgáltatónak okozott kárért az utas tartozik felelősséggel.

   

 26. A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét az Alfatours az utazási csomag Kormányrendelet 27. §-a (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően korlátozza.

   

 27. Az utalványok szabályozása. 

  Az utalvány olyan okirat, amely az utalványost arra jogosítja, hogy harmadik személytől - az utalványozottól - származó szolgáltatás saját nevében átvegyen. Az utalvány három alanyú kötelem. Az utalvány egy készpénzhelyettesítő eszköz, melynek felhasználását az utalvány kibocsátója, tehát az utalványozott szabályozza. Jelen esetben az Alfatours kft. szabályozása a következő: Az utalvány beváltható az Alfatours Kft. által szervezett bármely kirándulásra, lefoglalt szállásra. Az ajándékutalvány átruházható, egy utazásra több is felhasználható, akció esetén is érvényesíthető, készpénzre azonban nem váltható. Az utalványok 1 éves lejárati határidővel kerülnek kiállításra. A lejárati határidő letelte után a beváltásukra nincs mód.

 28. Csoportos utazások külön rendelkezései, minden további szerződési pont fenntartása mellett:

a, Az utas kötelezettsége az Alfatours útmutatói alapján (utastájékoztató levél) az utazásra vonatkozó információk, valamint az Alfatours képviselője szóbeli információinak tudomásul vétele.

b, Az utas köteles az indulás és hazaindulás helyét, dátumát és idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a csoportkísérővel/idegenvezetővel való találkozás helyét és idejét tiszteletben tartani. Ellenkező esetben bármelyik találkozás időpontjának vagy helyszínének nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az utas viseli.

c, Amennyiben az utas lemond kifizetett szolgáltatásokról vagy szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet sem kártérítést sem díjleszállításra nem tarthat igényt.

d, Az Alfatours azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból azt az utast, aki magatartásával vagy egészségi állapotával jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását, veszélyeztetheti utastársai egészségét, biztonságát. Ilyen esetben megtagadható tőle a további programokon való részvétel és hazautazásáról maga köteles gondoskodni és az alfatoursnak visszatérítési kötelezettsége nem áll fenn.

e, Az Alfatours kifejezetten fenntartja a jogot a programok egymás közötti felcserélésére vagy programok legalább azonos értékű programokra történő kicserélésére időjárás, nyitva tartás vagy más kivételes esetekben.

f, Az Alfatours fenntartja a jogot, hogy az eredetileg kiírt találkozás vagy hazaindulás időpontját időjárás, nyitva tartás, több busz sávos indítása vagy más szervezési kérdés miatt az utastájékoztató levél kiküldésével egyidejűleg megváltoztassa. Az utastájékoztató levél elolvasása és tudomásul vétele az utas felelőssége. Ingyenes levelezőrendszerek nem optimális működése miatt az Alfatours felelősséget nem vállal. Az utas feladata – amennyiben az utazás hetében nem kapja meg a levelet – annak ismételt igénylése.

g, Célszerűségi megfontolásokból az Alfatours az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja. Esetleges program elmaradása esetén, ha az előzőekben leírt, a szolgáltatón és közreműködőin kívüli okokból következik be csak a befizetett külön költségeket (pl. belépők, fakultatív program) köteles az Alfatours visszafizetni, egyéb kártérítési kötelezettsége nincs.

h, Az Alfatours a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okokból történő megváltozásáért illetve a természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

i, Bakancsos, természetjáró túrák esetén a rossz időjárás miatti túra részteljesülés vagy nem teljesülés miatt az Alfatours felelősségre nem vonható, visszatérítési kötelezettsége csak a rossz időjárás bekövetkeztéig még nem kiváltott belépőjegyek árának visszatérítéséig terjed.

j, Bakancsos, természetjáró túrák esetén a túravezetőnek joga van a testsúly, egészségügyi állapot, életkor miatt a csoport tempóját tartani nem tudó résztvevőket a buszhoz visszairányítani. Ennek kapcsán az Alfatours a részvételi díj csökkentésére nem köteles.

k, A hótalpas túrák időjárási viszonyok miatt (kevés hó vagy egyáltalán nincs hó) leredukálódhatnak téli túrává. Emiatt az Alfatours felelősségre nem vonható, visszatérítési kötelezettséggel nem rendelkezik.

l, Vidéki felszállási igényt a megrendeléssel egyidejűleg szükséges irodánk felé írásban jelezni. Az utazás hetében, az utastájékoztató levél kiküldése után tudomásunkra hozott vidéki felszállási igény az utas érdekkörében felmerült jelentős mértékű módosításnak minősül, így 4.500 Ft mértékű módosítási díj megfizetését vonja maga után. 

m, A csoportos utazások minimum 35 fő esetén indulnak. Amennyiben a minimum létszámot nem éri el a jelentkezők száma, az Alfatours az indulás előtti 20. napig a jelentkezők felé írásban jelzi az utazás lemondását és részükre a részvételi díjat visszautalja.

28. Az autóbuszos kirándulásainkhoz a buszokat a Fetáz busz, ECB Travel, TravelSide biztosítja, az autóbusz parkot megtekintheti a: https://fetazbusz.hu/ , https://ecbtravel.hu/ és a https://www.travelside.hu/hu/ oldalon.

29. Az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az Utazási Iroda által nyújtott szolgáltatást milyen minőségében veszi igénybe. Amennyiben az ügyfél jogi személy, de nem saját javára veszi igénybe a szolgáltatást (nem Végfelhasználó), úgy az ÁFA törvény értelmében az idegenforgalmi szolgáltatás árára 27% általános forgalmi adót kell felszámítani, mely összeget a szerződésben szereplő szolgáltatás ára nem tartalmaz. Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

30. 2012. február 1-től irodánk e-számlákat bocsát ki utasai részére. Az utazás megrendelésével egyben az utas elfogadja, hogy elektronikus számla kerül részére kibocsátásra.

31. Az Alfatours büszke arra, hogy papírhasználat nélkül működő utazási iroda. A Ptk 6:7.§-a  (3) bekezdése és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi 35. tv alapján az utas írásbeli (az Alfatours weboldalán vagy e-mail útján küldött) megrendelése után e-mailben kibocsátott visszaigazolás az Alfatours aláírása nélkül is írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés digitális formában iktatásra kerül, igény szerint nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátjuk az Alfatours székhelyén. A szerződés nyelve a magyar.

 

ÁSZF – UTAZÁSI SZERZŐDÉS - Alfatours - A hosszú hétvégék specialistája

Kiemelt ajánlataink

Szlovénia Velencéje: Piran egynapos csobbanás
2024.07 .27. - 2024.07 .27.
1 nap
29 990 Ft/fő
Tengerparti csobbanás

Tengerparti csobbanás

Buszos kirándulás

Buszos kirándulás

Ajánlat megtekintése
Krk-sziget, Baska – egynapos ejtőzés
2024.08 .24. - 2024.08 .24.
1 nap
29 990 Ft/fő
Tengerparti csobbanás

Tengerparti csobbanás

Buszos kirándulás

Buszos kirándulás

Ajánlat megtekintése

ÚJDONSÁG

Albánia körutazás ÚJDONSÁG
2024.09 .21. - 2024.09 .29.
9 nap 8 éjszaka
220 000 Ft/fő
Őszi kirándulások

Őszi kirándulások

Tengerparti csobbanás

Tengerparti csobbanás

Buszos kirándulás

Buszos kirándulás

Többnapos kirándulások

Többnapos kirándulások

Ajánlat megtekintése
Plitvicei Nemzeti Park egynapos kirándulás
2024.10 .05. - 2024.10 .05.
1 nap
28 990 Ft/fő
Buszos kirándulás

Buszos kirándulás

Őszi kirándulások

Őszi kirándulások

Ajánlat megtekintése

Iratkozz fel hírlevelünkre

Add meg e-mail címed, és értesítést küldünk friss híreinkről, újdonságainkról, valamint akciós ajánlatainkról!